Koszyk (0)
Brak produktów w koszyku.
WRÓĆ DO ZAKUPÓW

REGULAMIN

REGULAMIN (obowiązuje od 01.01.2023)

SKLEPU INTERNETOWEGO www.babawrap.pl Marcin Batko

 • 1.
  [przedmiot regulacji]

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.babawrap.pl składania zamówień towarów dostępnych w tym sklepie, dostarczania zamówionych towarów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny za nabywane towary, uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Regulamin niniejszy nie określa zasad przeprowadzanych przez Sprzedawcę wyprzedaży, promocji ani zasad prowadzenia polityki lojalnościowej (karty stałego klienta, ulgi, zniżki itp.).


 • 2.
  [definicje]

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Kupującego formę dostawy.

Czas dostawy - Czas, w którym przewoźnik dostarczy zamówienie

Dokument sprzedaży - rachunek potwierdzający sprzedaż, w formie faktury.

Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Forma płatności - sposób uiszczenia ceny za zamówiony towar, wybrany przez Kupującego podczas składanego zamówienia towaru. Płatność online - podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności: karty płatnicze Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

Forma dostawy - sposób dostarczenia zamówionego towaru, wybrany przez Kupującego podczas składanego zamówienia.

Formularz rejestracji - dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy, kwestionariusz, którego wypełnienie przez Kupującego jest warunkiem rejestracji Kupującego w systemie sprzedaży Sprzedawcy i dokonywania zamówień w sklepie.

Formularz zamówienia - dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy, kwestionariusz, za pomocą którego Kupujący dokonuje zamówienia towaru.

Informacja - informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami.

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie korzysta ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument - Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący zamówienia, zakupów lub w inny sposób korzystający ze Sklepu Internetowego, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Towar - rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.

Regulamin - niniejszy Regulamin wraz z załącznikami.

Sklep internetowy bądź sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.babawrap.pl prowadzony przez Marcin Batko za którego pośrednictwem Kupujący może zamawiać i nabywać towar.

Sprzedawca, Baba Wrap Marcin Batko, ul. bł. Edmunda Bojanowskiego 11/1, 39-310 Radomyśl Wielki

                                                  NIP ... REGON ...

Strona - Kupujący lub Sprzedawca, którzy łącznie nazywani są również „stronami”.

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towaru, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Zamówienie - złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego oferta zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.

Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 roku pozycja

287 z późn. zm).

Produkt – towar w rozumieniu art. 2 pkt 4a Ustawy sprzedawany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego babawrap.pl


 • 3.
  [strony transakcji]

Sklep internetowy działający pod nazwą i adresem www.babawrap.pl prowadzony jest przez Joanna Batko  posługujący się do korespondencji elektronicznej adres e-mail: kontakt@babawrap.pl, tel. +48 696217423

 1. która to firma w dalszej części Regulaminu oraz w poszczególnych dokumentach potwierdzających transakcje określana jest jako Sprzedawca.
 2. Klientem w sklepie internetowym BABA WRAP może być:

  a) osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

  b)osoba prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych,

  c) jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Do skutecznego złożenia zamówienia i zawarcia umowy, niezbędne jest posiadanie przez kupującego skrzynki poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje poprzez przekazanie Klientowi w formie elektronicznej na adres e-mail podany podczas składania Zamówienia rachunku potwierdzającego zakup towaru (faktura ).

 • 4.
  [zamawianie towaru]
 1. Sklep internetowy BABA WRAP prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Wszystkie zamówienia przyjmowane są wyłącznie przez stronę internetową www.babawrap.pl. Do złożenia zamówienia niezbędne jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym regulaminem i potwierdzenie tego faktu.
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie BABA WRAP są ręcznie wykonywane, nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienia wybranego towaru dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej.
 3. Zamówienie towaru następuje według następującego schematu:

  a) Sprzedający prezentuje swój towar zamieszczając poszczególne artykuły na prowadzonej przez siebie stronie internetowej www.babawrap.pl

  b) Klient mając do dyspozycji „koszyk”, kompletuje zamówienie wybierając towar (poszczególny artykuł) przez kliknięcie pola "DO KOSZYKA" – znajdującego się pod poszczególnym artykułem;

  c) po skompletowaniu całości zamówienia, Klient uaktywnia formularz zamówienia, w którym odznaczając odpowiednie pola, wybiera sposób dostawy zamówionego towaru oraz formę płatności;

  d) następnie Klient wypełnia formularz zamówienia i składa zamówienie poprzez wysłanie tego formularza do Sprzedawcy – klikając w odpowiednie pole w tym formularzu;

  e) każdorazowo, bezpośrednio przed wysyłką formularza zamówienia do Sprzedawcy, podawana jest Klientowi łączna cena wszystkich wybranych towarów (z wyszczególnieniem cen poszczególnych artykułów) oraz pełny koszt dostawy tych towarów, realizowanej w wybranej przez Klienta formie;

  f) po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła, na podany przez Klienta (w formularzu zamówienia) adres poczty elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia zamówienia, obejmujące wszystkie istotne elementy zamówienia, takie jak numer zamówienia, łączna cena zamówienia (z wyszczególnieniem cen poszczególnych artykułów i ceny dostawy), forma dostawy.
 4. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w sklepie internetowym są cenami brutto (uwzględniają podatek od towarów i usług „VAT”), wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Wiążąca dla stron transakcji jest cena poszczególnego artykułu uwidoczniona na stronie internetowej Sprzedawcy w momencie składania zamówienia przez Kupującego. Cena towaru nie obejmuje kosztów jego dostawy, przy czym informacja o koszcie dostawy towaru podawana jest przy składaniu zamówienia.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów, dostępnych w sklepie internetowym oraz możliwość przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Zmiana cen towarów nie dotyczy towarów już zamówionych, których cena podana w chwili dokonywania zamówienia towaru, jest dla stron wiążąca.
 6. Każdy Klienta może uzyskiwać specjalne zniżki oraz ulgi na dostępne w sklepie internetowym towary. Zasady przyznawania zniżek i ulg określa i publikuje na stronie internetowej Sprzedawca.
 7. Przy zakupie każdego towaru, wystawiany jest rachunek w formie faktury – według życzenia Klienta. Rachunek dostarczany jest Kupującemu w formie elektronicznej na podany w Zamówieniu adres mailowy.
 8. Do zawarcia przez strony umowy, dochodzi w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Warunkiem przyjęcia i realizacji przez Sprzedawcę zamówienia, jest prawidłowe i kompletne (w niezbędnym zakresie) wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia.
 9. Zamówienie nie zostanie przez Sprzedawcę przyjęte, jeżeli w formularzu zamówienia Klient zamieści niekompletne lub niepełne dane, uniemożliwiające weryfikację Klienta i należyte dostarczenie towaru.
 10. W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem z uwagi na podanie błędnego adres lub numer telefonu, zamówienie po 5 dniach roboczych zostaje anulowane.
 11. W przypadku rezygnacji z zamówienia należy niezwłocznie skontaktować się z Klientem.
 12. Na prośbę Klienta, dołączany jest lub wysyłany drogą mailową dowód zakupu, w formie faktury sprzedażowej.
 13. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie przez firmę BABA WRAP Marcin Batko, danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 14. Wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 15. Potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia przy użyciu środka porozumiewania się na odległość (za pośrednictwem poczty elektronicznej) stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez Sprzedawcę i decyduje o chwili zawarcia umowy (umowa na odległość).
 16. Specjalne warunki sprzedaży artykułów pochodzących z wyprzedaży i promocji dostępne są do wyczerpania zapasów lub puli danej promocji. Z powodu ograniczonej liczby bądź ilości artykułów objętych wyprzedażą lub promocją, zamówienia złożone po wyczerpaniu zapasów lub puli promocji, nie będą realizowane, o czym Klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną przez Sprzedawcę (zamiast potwierdzenia przyjęcia zamówienia, Sprzedaway prześle Klientowi stosowną informację). Wyprzedaże, promocje i inne specjalne warunki sprzedaży, dostępne jedynie w sklepie internetowym www.babawrap.pl
 17. Specjalne promocje cenowe dostępne tylko w sklepie internetowym mogą wiązać się z zakupem innego artykułu i są wówczas ważne jedynie przy spełnieniu warunków promocji opisanych w karcie towaru. Liczba artykułów objętych promocją jest ograniczona.
 18. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty, a także w przypadku gdyby realizacja zamówienia mogła narazić Sprzedawcę na odpowiedzialność administracyjną, cywilną lub karną lub grozić mu szkodą (w tym ujmą wizerunkową).

 • 5.
  [formy płatności]
 1. Klientowi służy prawo wyboru formy dostawy towaru i formy płatności za ten towar wraz z dostawą. Informacje dotyczące akceptowanych przez Sprzedawcę form płatności, znajdują się na stronie internetowej Sprzedawcy w zakładce „dostawy i zwroty”. Wyboru formy płatności, Klient dokonuje w formularzu zamówienia – wypełniając go zgodnie z § 4 ust. 3 pkt d.
 2. Sprzedawca akceptują następujące formy płatności:

  a) płatność kartą kredytową przez Internet w trakcie składania zamówienia, tj. podczas procesu zamawiania towaru Klient za pomocą karty kredytowej dokonuje zapłaty za ten towar, a zamówienie jest realizowane pod warunkiem uzyskania przez Sprzedawcę pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Klienta;

  b) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, przy czym zamówienie realizowane będzie po wpłynięciu środków na poniższy rachunek bankowy Sprzedawcy:

  c) płatność szybkimi przelewami przez Internet w trakcie składania zamówienia, tj. podczas procesu zamawiania towaru Klient za pomocą szybkich przelewów dokonuje zapłaty za ten towar, a zamówienie jest realizowane pod warunkiem uzyskania przez Sprzedawcę pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Klienta;

  Marcin Batko NIP .. 

REGON ...                                       

Bank: BNP 08 1600 1462 1846 4298 9000 0001

 1. Koszt, termin oraz sposób dostawy towaru wynikają z wybranej przez Klienta w zamówieniu formy dostawy.
 2. W terminie określonym przy każdym produkcie na stronie sklepu, od dnia uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Klienta, bądź od dnia wpłynięcia należności w pełnej wysokości na konto Sprzedawcy, towar zostaje wysłany na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 3. Po przyjęciu Zamówienia i wysłaniu do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia, Sprzedawca czeka 5 dni roboczych na pozytywną autoryzację od operatora płatności elektronicznych oraz banku Klienta, bądź na wpłynięcie należności w pełnej wysokości na konto Sprzedawcy. W wypadku bezskutecznego upływy powyższego terminu, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, a zaniechanie Klienta poczytane jako odstąpienie od umowy.

 • 6.
  [dostawa towaru]
 1. Dostawy towarów zamawianych w sklepie internetowym www.babawrap.pl
 1. Sprzedawca dostarcza zamówiony towar w następujących formach dostawy:

  a) dostawa na wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem poczty kurierskiej,

 

 1. Przy dostawach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kupujący zobowiązany jest pokryć koszty:

  a) CHWILOWO NIEDOSTĘPNA -dostawy za pośrednictwem DPD – w kwocie 13,99 zł,

  b) dostawy za pośrednictwem  - INPOST  – w kwocie 13,80zł (Paczkomat)            

c)dostawa za pośrednictwem INPOST- kurier pod wskazany adres- w kwocie 16,49 zł

d). Paczkomaty dostawa w weekend 18,49zł - jeśli produkt jest dostępny od ręki, a zamówienia dokona się najpóźniej piątek do godziny 11:00

 1. Przy dostawach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, koszt dostawy ustalany jest indywidualnie. Regulacje zawarte w § 4 ust. 3 pkt e i f znajdują zastosowanie.
 2. O ile Klient nie wskaże Sprzedawcy innego terminu dostawy, Sprzedawca w terminie określonym przy wybranym produkcie w sklepie i po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Klienta, bądź od dnia wpłynięcia należności w pełnej wysokości na konto Sprzedawcy, wysyła na wskazany przez Klienta adres zamówiony towar.
 3. Zamówione towary są dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 4. Koszt dostawy ponosi Klient i podawany on jest przy składaniu zamówienia.
 5. O statusie zamówienia, Klient informowany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Odbiór towaru musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą odbioru towaru, na Klienta przechodzi prawo własności towaru i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i korzystaniem z towaru, w szczególności ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia towaru.
 7. Odbierając towar Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy jest zgodna z zamówieniem.

 • 7.
  [reklamacje]
 1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie sklepu www.babawrap.pl są wykonywane ręcznie, nowe i są objęte gwarancją producenta. Dokumentem gwarancyjnym jest dokument sprzedaży.
 2. W chwili odbioru towaru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki.
 3. Sprzedawca odpowiada za zgodność świadczenia z umową, w tym w szczególności Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Konsumenta w razie braku zgodności dostarczonego mu Produktu z umową (rękojmia) na zasadach określonych w Ustawie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową w zakresie określonym w art.43b) ust. 2 lub ust. 3 Ustawy, jeżeli Konsument został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z umową określonych tamże oraz, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak tej cechy.
 4. Sprzedawca odpowiada za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia Konsumentowi i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili.
 5. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego udzieli odpowiedzi na reklamację Konsumenta.
 6. W celu wykonania uprawnień związanych z niezgodnością świadczenia Sprzedawcy z umową Konsument powinien zgłosić Sprzedawcy, który Produkt ,Produkty lub świadczenie jest niezgodne z umową, przedstawić dowód zakupu reklamowanego Produktu(Produktów) od Sprzedawcy, opisać na czym niezgodność polega (dołączając w miarę możliwości dokumentację zdjęciową) oraz sprecyzować, z którego przewidzianego Ustawą uprawnienia Konsument korzysta. Formularz reklamacji jest dostępny do pobrania w zakładce „dostawa i zwroty”- Konsument powinien go wypełnić i wysłać poprzez elektroniczną pocztę na adres: kontakt@babawrap.pl
 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 8. Produkt sprzedany jest niezgodna z Umową jeżeli:

  a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

  b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

  c) nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawca przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

  d) została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym.
 9. W przypadku zawarcia umowy z Klientem będącym konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta (chwila odbioru towaru).
 10. W sytuacji, w której Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z umową, Sprzedawca rozstrzygając reklamację zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rękojmi oraz biorąc pod uwagę żądania Konsumenta wymieni lub naprawi ten Produkt.
 11. W sytuacjach określonych Ustawą, to jest, w razie zaistnienia niezgodności świadczenia Sprzedawcy z umową, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych Ustawą oraz:
 1. a) Odmowy przez Sprzedawcę doprowadzenia Produktu do zgodności z umową ze względu na to, że zarówno naprawa jak i wymiana Produktu są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów; lub
 2. b) Niedoprowadzenia przez Spółkę do zgodności Produktu z umową poprzez jego naprawę lub wymianę, lub
 3. c) Dalszego występowania braku zgodności Produktu lub usługi z umową, pomimo, że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową; lub
 4. d) Gdy, brak zgodności Produktu lub usługi z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy; lub
 5. e) Gdy, z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Produkt do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta

jeżeli Konsument złoży Spółce oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy Spółka zwróci Klientowi należność zgodnie z Ustawą.

 1. Klient nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów kodeksu cywilnego, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient nie będący Konsumentem zapłacił Spółce za nabycie danego Produktu.
 2. Kupujący nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.
 3. W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych ustawą, przysługujących konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.
 4. Adresem reklamacyjnym, tj. adresem do dostarczania bądź odsyłania reklamowanego towaru jest: Joanna Batko, ul. Bojanowskiego 11/1, 39-310 Radomyśl Wielki

 • 8.
  [odstąpienie od umowy]
 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może zgłosić swoją decyzję o odstąpieniu od umowy oraz przesłać Towar na adres: Marcin Batko, ul. Bojanowskiego 11/1, 39-310 Radomyśl Wielki  Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia wraz ze zwracanym produktem i fakturą przed jego upływem.
 2. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone na formularzu (którego wzór stanowi Formularz reklamacyjny dostępny do pobrania na stronie www.babawrap.pl Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone również w innej formie.
 4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności wraz z kosztem dostarczenia do niego Produktu/Produktów.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Konsumenta.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Klienta będącego konsumentem, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta, do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Klient będący konsumentem ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 10. Klient będący konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
 11. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 Ustawy): w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
 12. Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 13. W wypadku częściowego odstąpienia od umowy, tj. odstąpienia dotyczącego poszczególnych artykułów dostarczonych zgodnie z zamówieniem, regulacje powyższe stosuje się odpowiednio.

 • 9.
  [ochrona danych osobowych]
 1. Składając zamówienie w sklepie internetowym BABA WRAP Marcin Batko

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji umowy sprzedaży. Podanie przez Klienta danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie uzależnione jest od zgody Klienta na ich podanie.

 1. Przekazywane przez Klienta dane osobowe stanowią niezbędne minimum do należytego wykonania umowy przez Sprzedawcę i są wykorzystywane wyłącznie w celu:

  a) realizacji umowy,

  b) informowania o nowych towarach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep BABA WRAP MARCIN BATKO – jeśli Klient wyrazi na to zgodę.
 2. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002, Nr. 101, poz. 26) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Sprzedawcy - Polityka prywatności.
 3. Administratorem danych osobowych sklepu internetowego BABA WRAP Marcin Batko jest Sprzedawca. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim do celów marketingowych ani żadnych innych celów. W każdym momencie Klientowi przysługuje prawo dostępu, poprawiania i usunięcia swoich danych osobowych. W celu realizacji tych uprawnień użytkownik może skontaktować się ze administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: kontak@babawrap.pl lub listownie na adres Sprzedawcy: ul. Bojanowskiego 11/1, 39-310 Radomyśl Wielki

 • 10.
  [postanowienia końcowe]
 1. Wszelkie prawa do sklepu internetowego www.babawrap.pl, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem i bądź za zgodą Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych towarów, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego lub strony internetowej sklepu przez Klienta lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.
 4. Informacje o towarach zamieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Przedstawiona prezentacja w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
 5. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.babawrap.pl oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z Regulaminu przez Klienta oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad.
 6. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, za wyjątkiem sporów, których stroną jest konsument.
 7. W razie zaistnienia sporu wynikającego z umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu lub pozostającego w związku z nią, Klient będący konsumentem może wytoczyć powództwo przeciwko Sprzedawcy przed właściwy sąd powszechny. W takim wypadku mają zastosowanie zasady przewidziane w kodeksie postępowania cywilnego (konsument może wytoczyć powództwo przed sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę pozwanego, a w razie powództwa o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy również przed sąd miejsca wykonania umowy).
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 10. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 11. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, jednakże do wszystkich zamówień złożonych przed datą wprowadzenia zmian będą miały zastosowanie przepisy Regulaminu uprzednio obowiązującego. O zmianie Regulaminu zarejestrowany Klient zostanie poinformowany z 14-dniowym wyprzedzeniem, złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.babawrap.pl po upływie tego terminu oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających ze zmian Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej Sklepu.
 12. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 13. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023r.

 

DO POBRANIA:

Formularz reklamacyjny

Formularz zwrotu

 

 

REGULAMIN (obowiązuje do 31.12.2022)

SKLEPU INTERNETOWEGO www.babawrap.pl Joanna Batko

§ 1.
[przedmiot regulacji]

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.babawrap.pl składania zamówień towarów dostępnych w tym sklepie, dostarczania zamówionych towarów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny za nabywane towary, uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Regulamin niniejszy nie określa zasad przeprowadzanych przez Sprzedawcę wyprzedaży, promocji ani zasad prowadzenia polityki lojalnościowej (karty stałego klienta, ulgi, zniżki itp.).


§ 2.
[definicje]

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Kupującego formę dostawy.

Czas dostawy - Czas, w którym przewoźnik dostarczy zamówienie

Dokument sprzedaży - rachunek potwierdzający sprzedaż, w formie faktury.

Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Forma płatności - sposób uiszczenia ceny za zamówiony towar, wybrany przez Kupującego podczas składanego zamówienia towaru. Płatność online - podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności: karty płatnicze Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

Forma dostawy - sposób dostarczenia zamówionego towaru, wybrany przez Kupującego podczas składanego zamówienia.

Formularz rejestracji - dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy, kwestionariusz, którego wypełnienie przez Kupującego jest warunkiem rejestracji Kupującego w systemie sprzedaży Sprzedawcy i dokonywania zamówień w sklepie.

Formularz zamówienia - dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy, kwestionariusz, za pomocą którego Kupujący dokonuje zamówienia towaru.

Informacja - informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami.

Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie korzysta ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument - Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący zamówienia, zakupów lub w inny sposób korzystający ze Sklepu Internetowego, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Towar - rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.

Regulamin - niniejszy Regulamin wraz z załącznikami.

Sklep internetowy bądź sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.babawrap.pl prowadzony przez Joanna Batko za którego pośrednictwem Kupujący może zamawiać i nabywać towar.

Sprzedawca, Baba Wrap Joanna Batko, ul. bł. Edmunda Bojanowskiego 11/1, 39-310 Radomyśl Wielki

                                                  NIP 8172155075 REGON 389440192

Strona - Kupujący lub Sprzedawca, którzy łącznie nazywani są również „stronami”.

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towaru, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Zamówienie - złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego oferta zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.


§ 3.
[strony transakcji]

Sklep internetowy działający pod nazwą i adresem www.babawrap.pl prowadzony jest przez Joanna Batko  posługujący się do korespondencji elektronicznej adres e-mail: kontakt@babawrap.pl

 1. która to firma w dalszej części Regulaminu oraz w poszczególnych dokumentach potwierdzających transakcje określana jest jako Sprzedawca.
 2. Kupującym w sklepie internetowym BABA WRAP może być:

  a) osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

  b)osoba prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych,

  c) jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Do skutecznego złożenia zamówienia i zawarcia umowy, niezbędne jest posiadanie przez kupującego skrzynki poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest między Kupującym a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje poprzez przekazanie Kupującemu wraz z przesyłką rachunku potwierdzającego zakup towaru (faktura ).


§ 4.
[zamawianie towaru]

 1. Sklep internetowy BABA WRAP prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Wszystkie zamówienia przyjmowane są wyłącznie przez stronę internetową www.babawrap.pl. Do złożenia zamówienia niezbędne jest zapoznanie się przez Kupującego z niniejszym regulaminem i potwierdzenie tego faktu.
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie BABA WRAP są ręcznie wykonywane, nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienia wybranego towaru dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej.
 3. Zamówienie towaru następuje według następującego schematu:

  a) Sprzedający prezentuje swój towar zamieszczając poszczególne artykuły na prowadzonej przez siebie stronie internetowej www.babawrap.pl

  b) Kupujący mając do dyspozycji „koszyk”, kompletuje zamówienie wybierając towar (poszczególny artykuł) przez kliknięcie pola "DO KOSZYKA" – znajdującego się pod poszczególnym artykułem;

  c) po skompletowaniu całości zamówienia, Kupujący uaktywnia formularz zamówienia, w którym odznaczając odpowiednie pola, wybiera sposób dostawy zamówionego towaru oraz formę płatności;

  d) następnie Kupujący wypełnia formularz zamówienia i składa zamówienie poprzez wysłanie tego formularza do Sprzedawcy – klikając w odpowiednie pole w tym formularzu;

  e) każdorazowo, bezpośrednio przed wysyłką formularza zamówienia do Sprzedawcy, podawana jest Kupującemu łączna cena wszystkich wybranych towarów (z wyszczególnieniem cen poszczególnych artykułów) oraz pełny koszt dostawy tych towarów, realizowanej w wybranej przez Kupującego formie;

  f) po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła, na podany przez Kupującego (w formularzu zamówienia) adres poczty elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia zamówienia, obejmujące wszystkie istotne elementy zamówienia, takie jak numer zamówienia, łączna cena zamówienia (z wyszczególnieniem cen poszczególnych artykułów i ceny dostawy), forma dostawy.
 4. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w sklepie internetowym są cenami brutto (uwzględniają podatek od towarów i usług „VAT”), wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Wiążąca dla stron transakcji jest cena poszczególnego artykułu uwidoczniona na stronie internetowej Sprzedawcy w momencie składania zamówienia przez Kupującego. Cena towaru nie obejmuje kosztów jego dostawy, przy czym informacja o koszcie dostawy towaru podawana jest przy składaniu zamówienia.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów, dostępnych w sklepie internetowym oraz możliwość przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Zmiana cen towarów nie dotyczy towarów już zamówionych, których cena podana w chwili dokonywania zamówienia towaru, jest dla stron wiążąca.
 6. Każdy kupujący może uzyskiwać specjalne zniżki oraz ulgi na dostępne w sklepie internetowym towary. Zasady przyznawania zniżek i ulg określa i publikuje na stronie internetowej Sprzedawca.
 7. Przy zakupie każdego towaru, wystawiany jest rachunek w formie faktury – według życzenia Kupującego. Rachunek dostarczany jest Kupującemu w formie elektronicznej na podany w Zamówieniu adres mailowy.
 8. Do zawarcia przez strony umowy, dochodzi w chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Warunkiem przyjęcia i realizacji przez Sprzedawcę zamówienia, jest prawidłowe i kompletne (w niezbędnym zakresie) wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia.
 9. Zamówienie nie zostanie przez Sprzedawcę przyjęte, jeżeli w formularzu zamówienia Kupujący zamieści niekompletne lub niepełne dane, uniemożliwiające weryfikację Kupującego i należyte dostarczenie towaru.
 10. W przypadku braku możliwości kontaktu z Kupującym z uwagi na podanie błędnego adres lub numer telefonu, zamówienie po 5 dniach roboczych zostaje anulowane.
 11. W przypadku rezygnacji z zamówienia należy niezwłocznie skontaktować się z Kupującym.
 12. Na prośbę Kupującego, dołączany jest lub wysyłany drogą mailową dowód zakupu, w formie faktury sprzedażowej.
 13. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie przez firmę BABA WRAP Joanna Batko, danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 14. Wypełnienie i przesłanie przez Kupującego formularza zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Kupującego oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 15. Potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia przy użyciu środka porozumiewania się na odległość (za pośrednictwem poczty elektronicznej) stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez Sprzedawcę i decyduje o chwili zawarcia umowy (umowa na odległość).
 16. Specjalne warunki sprzedaży artykułów pochodzących z wyprzedaży i promocji dostępne są do wyczerpania zapasów lub puli danej promocji. Z powodu ograniczonej liczby bądź ilości artykułów objętych wyprzedażą lub promocją, zamówienia złożone po wyczerpaniu zapasów lub puli promocji, nie będą realizowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną przez Sprzedawcę (zamiast potwierdzenia przyjęcia zamówienia, Sprzedaway prześle Kupującemu stosowną informację). Wyprzedaże, promocje i inne specjalne warunki sprzedaży, dostępne jedynie w sklepie internetowym www.babawrap.pl
 17. Specjalne promocje cenowe dostępne tylko w sklepie internetowym mogą wiązać się z zakupem innego artykułu i są wówczas ważne jedynie przy spełnieniu warunków promocji opisanych w karcie towaru. Liczba artykułów objętych promocją jest ograniczona.
 18. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty, a także w przypadku gdyby realizacja zamówienia mogła narazić Sprzedawcę na odpowiedzialność administracyjną, cywilną lub karną lub grozić mu szkodą (w tym ujmą wizerunkową).


§ 5.
[formy płatności]

 1. Kupującemu służy prawo wyboru formy dostawy towaru i formy płatności za ten towar wraz z dostawą. Informacje dotyczące akceptowanych przez Sprzedawcę form płatności, znajdują się na stronie internetowej Sprzedawcy w zakładce „dostawy i zwroty”. Wyboru formy płatności, Kupujący dokonuje w formularzu zamówienia – wypełniając go zgodnie z § 4 ust. 3 pkt d.
 2. Sprzedawca akceptują następujące formy płatności:

  a) płatność kartą kredytową przez Internet w trakcie składania zamówienia, tj. podczas procesu zamawiania towaru Kupujący za pomocą karty kredytowej dokonuje zapłaty za ten towar, a zamówienie jest realizowane pod warunkiem uzyskania przez Sprzedawcę pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Kupującego;

  b) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, przy czym zamówienie realizowane będzie po wpłynięciu środków na poniższy rachunek bankowy Sprzedawcy:

  c) płatność szybkimi przelewami przez Internet w trakcie składania zamówienia, tj. podczas procesu zamawiania towaru Kupujący za pomocą szybkich przelewów dokonuje zapłaty za ten towar, a zamówienie jest realizowane pod warunkiem uzyskania przez Sprzedawcę pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Kupującego;

  Joanna Batko NIP 8172155075 REGON 389440192                                        Bank: Pekao SA  83 1240 2656 1111 0011 0734 2864
 3. Koszt, termin oraz sposób dostawy towaru wynikają z wybranej przez Kupującego w zamówieniu formy dostawy.
 4. W terminie określonym przy każdym produkcie na stronie sklepu, od dnia uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Kupującego, bądź od dnia wpłynięcia należności w pełnej wysokości na konto Sprzedawcy, towar zostaje wysłany na adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
 5. Po przyjęciu zamówienia i wysłaniu do Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia, Sprzedawca czeka 5 dni roboczych na pozytywną autoryzację od operatora płatności elektronicznych oraz banku Kupującego, bądź na wpłynięcie należności w pełnej wysokości na konto Sprzedawcy. W wypadku bezskutecznego upływy powyższego terminu, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, a zaniechanie Kupującego poczytane jako odstąpienie od umowy.


§ 6.
[dostawa towaru]

 1. Dostawy towarów zamawianych w sklepie internetowym www.babawrap.pl
 1. Sprzedawca dostarcza zamówiony towar w następujących formach dostawy:

  a) dostawa na wskazany przez Kupującego adres za pośrednictwem poczty kurierskiej,

  b) dostawa na wskazany przez Kupującego adres za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego (Poczty Polskiej),
 2. Przy dostawach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kupujący zobowiązany jest pokryć koszty:

  a) CHWILOWO NIEDOSTĘPNA -dostawy za pośrednictwem DPD – w kwocie 13,99 zł,

  b) dostawy za pośrednictwem  - INPOST  – w kwocie 13,99 zł (Paczkomat)            c)dostawa za pośrednictwem INPOST- kurier pod wskazany adres- w kwocie 16,49 zł d). Paczkomaty dostawa w weekend 18,49zł - jeśli produkt jest dostępny od ręki, a zamówienia dokona się najpóźniej piątek do końca dnia.
 3. Przy dostawach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, koszt dostawy ustalany jest indywidualnie. Regulacje zawarte w § 4 ust. 3 pkt e i f znajdują zastosowanie.
 4. O ile Kupujący nie wskaże Sprzedawcy innego terminu dostawy, Sprzedawca w terminie określonym przy wybranym produkcie w sklepie i po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Kupującego, bądź od dnia wpłynięcia należności w pełnej wysokości na konto Sprzedawcy, wysyła na wskazany przez Kupującego adres zamówiony towar.
 5. Zamówione towary są dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 6. Koszt dostawy ponosi Kupujący i podawany on jest przy składaniu zamówienia.
 7. O statusie zamówienia, Kupujący informowany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Odbiór towaru musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą odbioru towaru, na Kupującego przechodzi prawo własności towaru i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i korzystaniem z towaru, w szczególności ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia towaru.
 9. Odbierając towar Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy jest zgodna z zamówieniem.


§ 7.
[reklamacje]

 1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie sklepu www.babawrap.pl są wykonywane ręcznie, nowe i są objęte gwarancją producenta. Dokumentem gwarancyjnym jest dokument sprzedaży.
 2. W chwili odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki.
 3. Za wady fizyczne lub prawne rzeczy, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego będącego konsumentem - na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego (rękojmia).
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 12 miesięcy, od dnia dostarczenia rzeczy Kupującemu będącemu konsumentem.
 5. Roszczenie Kupującego będącego konsumentem o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
 6. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:

  a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

  b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

  c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawca przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

  d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 7. W przypadku zawarcia umowy z Kupującym będącym konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego (chwila odbioru towaru).
 8. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany towar (poszczególny artykuł) stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu daną rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu (wada prawna).
 9. Jeżeli towar ma wadę Kupujący będący konsumentem, może:

  a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,

  b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy,

  c) żądać wymiany produktu na wolny od wad,

  d) żądać usunięcia wady.
 10. Kupujący nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.
 11. Kupujący będący konsumentem, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na swój koszt dostarczyć rzecz wadliwą na adres wskazany w ust. 29, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 12. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon oraz uzupełniony formularz reklamacji, który jest dostępny do pobrania w zakładce „dostawa i zwroty”. W formularzu należy określić, którą opcją Klient jest zainteresowany: naprawa towaru, wymiana towaru, zwrot pieniędzy.
 13. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Kupującego będącego konsumentem. W przeciwnym razie uznaje się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Kupującego za uzasadnione.
 14. Sprzedawca, w przypadku żądania Kupującego określonego w pkt. 9 a lub b może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 15. Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 16. Kupujący będący konsumentem może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia roszczenia.
 17. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego będącego konsumentem jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.
 18. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 19. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego będącego konsumentem.
 20. W przypadku umów zawieranych z Kupującymi nie będącymi konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 21. W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych ustawą, przysługujących konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.
 22. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia w którym Kupujący będący konsumentem dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub decyzja organu wydana w sporze podmiotem trzecim stała się prawomocna lub ostateczna.
 23. Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Kupujący będący konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może od żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to, że zawarł umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponowi odpowiedzialności a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewodu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesu. Powyższa regulacja nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 24. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.
 25. Adresem reklamacyjnym, tj. adresem do dostarczania bądź odsyłania reklamowanego towaru jest: Joanna Batko, ul. Bojanowskiego 11/1, 39-310 Radomyśl Wielki
 26. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym towarem.
 27. Powszechnie obowiązujące przepisy prawne regulujące instytucję rękojmi za wady znajdują się w ustawie z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny w art. 556 i następnych.


§ 8.
[odstąpienie od umowy]

 1. Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30.05.2015 r. o prawach konsumenta, Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z zastrzeżeniem ust. 2), składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy (zamówionego towaru). Formularz zwrotu/wymiany znajduje się do pobrania na stronie www.babawrap.pl Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia wraz ze zwracanym produktem i fakturą przed jego upływem. Wysyłka na adres: Joanna Batko, ul. Bojanowskiego 11/1, 39-310 Radomyśl Wielki
 2. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone na formularzu (którego wzór stanowi Formularz reklamacyjny dostępny do pobrania na stronie www.babawrap.pl Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone również w innej formie – stosownie do przepisów ustawy o prawach konsumenta.
 4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu dokonane przez niego płatności, z potrąceniem kosztów dostarczenia rzeczy.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Konsumenta.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego będącego konsumentem, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego, do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Kupujący będący konsumentem ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 10. Kupujący będący konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
 11. Jeżeli towar dostarczono Kupującemu będącemu konsumentem do miejsca jego zamieszkania w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.
 12. Kupujący będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 14. W wypadku częściowego odstąpienia od umowy, tj. odstąpienia dotyczącego poszczególnych artykułów dostarczonych zgodnie z zamówieniem, regulacje powyższe stosuje się odpowiednio.


§ 9.
[ochrona danych osobowych]

 1. Składając zamówienie w sklepie internetowym BABA WRAP Joanna Batko

Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji umowy sprzedaży. Podanie przez Kupującego danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie uzależnione jest od zgody Kupującego na ich podanie.

 1. Przekazywane przez Kupującego dane osobowe stanowią niezbędne minimum do należytego wykonania umowy przez Sprzedawcę i są wykorzystywane wyłącznie w celu:

  a) realizacji umowy,

  b) informowania o nowych towarach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep BABA WRAP JOANNA BATKO – jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę.
 2. Dane osobowe Kupującego są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002, Nr. 101, poz. 26) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Sprzedawcy - Polityka prywatności.
 3. Administratorem danych osobowych sklepu internetowego BABA WRAP Joanna Batko jest Sprzedawca. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim do celów marketingowych ani żadnych innych celów. W każdym momencie Kupującemu przysługuje prawo dostępu, poprawiania i usunięcia swoich danych osobowych. W celu realizacji tych uprawnień użytkownik może skontaktować się ze administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: kontak@babawrap.pl lub listownie na adres Sprzedawcy: ul. Bojanowskiego 11/1, 39-310 Radomyśl Wielki


§ 10.
[postanowienia końcowe]

 1. Wszelkie prawa do sklepu internetowego www.babawrap.pl, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem i bądź za zgodą Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych towarów, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego lub strony internetowej sklepu przez Kupującego lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.
 4. Informacje o towarach zamieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Przedstawiona prezentacja w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
 5. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.babawrap.pl oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z Regulaminu przez Kupującego oraz zobowiązuje Kupującego do przestrzegania zawartych w nim zasad.
 6. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, za wyjątkiem sporów, których stroną jest konsument.
 7. W razie zaistnienia sporu wynikającego z umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu lub pozostającego w związku z nią, Kupujący będący konsumentem może wytoczyć powództwo przeciwko Sprzedawcy przed właściwy sąd powszechny. W takim wypadku mają zastosowanie zasady przewidziane w kodeksie postępowania cywilnego (konsument może wytoczyć powództwo przed sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę pozwanego, a w razie powództwa o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy również przed sąd miejsca wykonania umowy).
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 10. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 11. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, jednakże do wszystkich zamówień złożonych przed datą wprowadzenia zmian będą miały zastosowanie przepisy Regulaminu uprzednio obowiązującego. O zmianie Regulaminu zarejestrowany Kupujący zostanie poinformowany z 14-dniowym wyprzedzeniem, złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.babawrap.pl po upływie tego terminu oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających ze zmian Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej Sklepu.
 12. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 13. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.07.2019r.

DO POBRANIA:

Formularz reklamacyjny

Formularz zwrotu

Newsletter
Bądź na bieżąco i zamów newsletter.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Newsletter
Bądź na bieżąco i zamów newsletter.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Akceptuję